controlled

 1. Doug Lord
 2. Milton Thrasher
 3. Milton Thrasher
 4. Milton Thrasher
 5. Milton Thrasher
 6. Milton Thrasher
 7. Milton Thrasher
 8. Milton Thrasher
 9. Milton Thrasher
 10. Milton Thrasher
 11. Milton Thrasher
 12. rturbett