1964 SmithCraft
SmithCraft64

SmithCraft64: 1964 SmithCraft

My project boat

SmithCraft64, Oct 10, 2006